Type af tilbud: Botilbud 1 plads § 66, 4 pladser § 107 og 2 pladser §108. Dagtilbud 7 pladser §104.

BostedDanmarks målgruppe: Voksne mennesker med diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser med kormorbide tillægsdiagnoser som

  • angst
  • mentalretardering
  • ind/udadreagerende adfærd
  • selvskadende adfærd

endvidere med massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer. BostedDanmarks målgruppe har et højt støttebehov ofte 1:1 støtte døgnet rundt.

Efter visitationen laves en stressprofil. Profilen laves i samarbejde med borgeren og dennes netværk og eventuelt tidligere personale der har haft berøring i borgerens liv. Stressprofilen skal danne grundlag for det videre udviklingsarbejde. Nedsættelse af stress prioriteres højt og anses som en forudsætning for et succesfuld forløb og ophold.